Sugeng Ramadhan

04 October 2005

Panjenengan sedanten, terutami ingkang muslim, temtunipun taksih kemutan kalihan lagu ing ngandhap menika.Menika lagu ingkang mesti dipun tembangaken kaliyan lare-lare alit sak derengipun mlebet sasi pasa/ramadhan. Rumiyin jaman kula taksih alit, jaman SD, taksih ngraosaken libur sak lebetipun sasi pasa. Lajeng wonten ewah-ewahan kebijakan, liburipun namung seminggu awal kalihan seminggu akhir. Kirang mangertos menawi SD sak menika. Amargi liburan ingkang panjang meniko, pramilo biasanipun lare-lare SD sami nembang lagu menika kanthi suka-cita. Surasanipun kados mekaten:

.. iki sasi ruwah, nuli sasi pasa
kewajiban kita kudu pasa..
.. sêsasi lawasé, nyêgah mangan ngombé
ésuk têkan soré, sak rampungé..
..yèn wis rampung pasa, nuli njur riyaya
padha suka-suka, suka sambya..
lal halal bihalal, marang wong tuwané
lan marang prakanca, lan kancane..


Wonten ing sasi ruwah, inggih sya'ban, menika biasanipun tiyang ndesa sami dhateng kramat. Mboten pados pesugihan lho nggih.. ananging resik-resik kalian ndongakaken ingkang sampun pejah. Acara menika biasanipun kasebat "bêsik".
Rumiyin, ugi badhe besik, simbah putri kula mesti titip donga ingkang aneh-aneh, kados nyuwun lancar rejeki. Biasanipun namung kulo inggihi, ananging mboten kula laksanakaken. hehe..
Nah, sak menika sampun mlebet sasi ramadhan, pramila, kula angucapaken sugeng ramadhan, sugeng siyam. Mugi-mugi amal ibadah siyam kita, saget katampi kalian Allah SWT. Amien.

nb. surasanipun tulisan jawi ing gambar:
ngaturaken sugeng siyam kagem para sedherek ingkang muslim,
mugi ketampi ibadahipun.

Kamarintah!

01 October 2005

Mekaten menawi simbah kulo mestani pemerintah. Kulo piyambak kirang mangertosi punopo maknanipun. Ananging, kagem pemerintah ingkang kirang prigel anggenipun mrentah, kulo kinten langkung pas menawi kita sebut kamarintah, sagetipun namung ngamar-ngamaraaken (mengkotak-kotakkan) tiyang. Ndamel kebijakan ingkang nglairaken jurang ingkang soyo jero antawisipun tiyang bebondo kalian tiyang ingkang kekirangan.
Sak meniko, poro warga ingkang taksih kekirangan, ingkang sampun kerja siang-malam ananging namung pikantuk rejeki ingkang sekedhik, langkung sensara anggenipun nglajengaken penguripan wonten ing nagari meniko. Pripun malih, kebijakan pemerintah mboten memperhitungkan nasib poro warga ingkang taksih kekirangan meniko.
Sak meniko kulo namung saget ngaturi hiburan sederhana. Monggo balapan andong!

felbeh.
el rony, nembe mumet.

*felbeh: ungkapan tiyang tual, maluku tenggara, ingkang maknanipun kirang langkung kados "sugeng tetepangan". ngaten.