Bu Teg, Bu Was.....Bu To (2)

03 December 2008

Maos seratanipun Kangmas Teguh S kulo langsung mak jegagik! Lha pripun bapak kula menika naminipun Pak Prapto je.. Ananging margi kito sedoyo meniko japhe methe, nggih mboten dados menopo. Rak injih to?

Nepangaken..
Kula Hajar, asli saking satunggaling dusun wonten tlatah Sleman Nyayogyakarta. Sakmenika saweg nunut pados lawuh wonten ing Beograd, Serbia. Satunggaling nagari pecahanipun Yugoslavia.. Menawi kahananipun, nggih mboten tebih kaliyan wonten ing Pacitan, Rongkop utawi Tepus..

Menawi ngendikan nami, kula nggih gadhah tonggo ingkang naminipun dipun tambahi bab utawi kahananipun tiyang menika.

1. Bu Noto, pedamelanipun juragan tempe.. naminipun dados Bu Noto Tempe.
2. Lik Yo, Gadhah bengkel sepeda ingkang sampun kondhang kaloka, misuwur sak donya..naminipun dados Lik Yo Jengki.
3. Pakdhe Harto, sedherek kula ingkang gadhah kios klopo wonten ing Pasar Tempel..dipun celuk Harto Krambil.

Lan taksih kathah lintunipun..

Slah-slahan menika inggih asring dipun agem ugi kagem nyebut nami wonten ing paseduluran.. umpaminipun.. "Wah.. mbakyumu Jakarta kae kapan le mulih?" utawi "Aku wingi nginep seminggu nenggone Pakdhe mBanyuwangi, Mbok.."

Menopo panjenengan ugi gadhah 'gelar' menika?

:::- h j r -:::


Dipunserat dening Mas Hajar Pamundi,
ingkang saweg ngasto wonten Beograd, Serbia.
Matur sembah nuwun sanget...